Všeobecné obchodní podmínky


                                    pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě www.urban-shop.cz       

                                                                                    (dále jen "podmínky") 

 

 

Článek I.    Úvodní ustanovení
Článek II.  Objednávka, dodací a platební podmínky
Článek III. Odstoupení, reklamace, záruka
Článek IV.  Závěrečná ustanovení
         

                                           

                                                      Článek I. Úvodní ustanovení

 

 

                                                                                                       §1

 

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě UrbanShop, který se nachází na webové

    adrese www.urban-shop.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a

    kupujícího (spotřebitele).

 

                                                                                                       §2

 

1) Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní firma -  URBANSHOP s.r.o., se sídlem     

    Praha 10 - Podléšková 2466/15, PSČ 106 00, IČO: 28508181, DIČ: CZ28508181, zapsaná v obchodním rejstříku,

    vedeným Městským soudem v Praze 2, oddíl C, č. vložky 146689. Prodávající je plátcem DPH.

 

2) Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí přímý spotřebitel tj. objednatel zboží dle nabídky internetového

    obchodu umístěného na webové adrese www.urban-shop.cz

       

                                                                                                       §3

 

1) Prodávající je vlastníkem tohoto internetového obchodu umístěného na webové adrese www.urban-shop.cz

     (dále jen "internetový obchod") zřízeného za účelem dodávání spotřebního zboží přímým spotřebitelům na základě jejich

     elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

2) Internetový obchod www.urban-shop.cz obsahuje nabídku kvalitních výrobků z konopí jako jsou konopné aktovky,

    konopné peněženky, konopné batohy nebo kabelky z konopí a další, nejen konopné produkty (dále jen

    "zboží"). Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, katalogovým číslem, základními technickými

    parametry a charakteristikou zboží. Jednotlivé popisy zboží jsou informativní a mohou podléhat obsahovým změnám.

    Zboží je dále označeno cenou za jeden nebo více ks, a to včetně DPH.

 

3) Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby barevné podání obrázků nabízeného zboží odpovídalo přesně realitě.

     V ojedinělých případech, obvykle způsobených nepřesným nastavením monitoru nebo tiskárny kupujícího, nebudou barvy

     na obrázku přesně souhlasit s barvami skutečného zboží. V takovém případě má kupující právo objednané zboží do 14 dnů

     po doručení vrátit prodávajícímu.

 

4) Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro objednávání z tohoto internetového obchodu a kupující je povinen se před

    nákupem s nimi seznámit.

 

   

                                                            Článek II. Objednávka, dodací a platební podmínky

 


                                                                                                        §4

 

1) Objednávka zaslaná elektronickou formou prostřednictvím objednávacího systému na www.urban-shop.cz kupujícím

     musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 
     a) Jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, email a kontaktní telefon na kupujícího

     b) Katalogové číslo, katalogová cena (dále jen "cena") a počet kusů objednávaného zboží


2) Doplňující údaje, které může kupující sdělit dle vlastního uvážení jsou:

 
     a) Druhé telefonní číslo, fax.

     b) Jméno, příjmení a případná alternativní poštovní adresa, na níž má být zboží doručeno (pokud jsou tyto údaje rozdílné

         od údajů o kupujícím)

     c) Název firmy její IČO a DIČ pokud má být kupujícím firma


3) Katalogová cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.

 

4) Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných náležitostí uvedených v§4, odst.

    1) písmeno a)

 

5) Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

     Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito podmínkami vázán.

 

                                                                                                         §5

 

1) Prodávající prodává své zboží kupujícímu na objednávku za cenu uvedenou na stránkách internetového obchodu a

    zavazuje se dodat objednané zboží v termínu co nejkratším.

 

       a) prodávající odešle prostřednictvím e-mailu kupujícímu nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky zprávu s

            potvrzením objednávky na e-mail, který kupující uvedl ve své objednávce.

       b) pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený

            nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení emailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům,

            které vzniknou u poskytovatele internetových služeb kupujícího nebo prodávajícího) bude se prodávající pokoušet

            opakovaně doručit kupujícímu potvrzení objednávky, a to neprodleně poté co se dozví o tom, že se potvrzení

            objednávky kupujícího nepovedlo doručit hned napoprvé.   

       c) pokud kupující neobdrží potvrzení objednávky do 24 od odeslání objednávky je povinen o této skutečnosti

           bezodkladně informovat prodávajícího na info@urbanshop.cz. Pokud tak neučiní. má se zato, že potvrzení

           objednávky bylo úspěšně doručeno.

 

2) Pokud kupující objednává více druhů zboží najednou, může si ve své objednávce zvolit, zda má být dodána pouze

     kompletní objednávka. V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího zcela nebo z části, prodávající se

     zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.

 

3) Kupující je oprávněn v tomto případě od objednávky odstoupit nebo požadovat částečné plnění. Pokud kupující

     neprodleně, nejdéle však do 24 hodin nezruší objednávku zasláním e-mailu na info@urbanshop.cz má se za to, že

     souhlasí s částečným plněním.

      

                                                                                                         §6

 

1) Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu odevzdat nebo poslat prostřednictvím dobírkové zásilky nebo pomocí přepravce

     (v případě jakéhokoliv způsobu platby kupujícího předem) v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží v katalogu

     internetového obchodu nezahrnuje poštovné, které hradí prodávající.

 

2) Kupující je oprávněn a povinen k tomu, aby si objednané zboží spolu s dodacím listem a daňovými doklady zaslanými na

     jeho doručovací adresu na dobírku převzal, a to do 5 dní. Kupující je dále povinen zaplatit za dobírku uvedenou částku dle

     katalogové ceny.

 

                                                                                                         §7

 

1) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní  ceny a převzetím zboží kupujícím.

 

 

    

                                                                    Článek III. Odstoupení, reklamace, záruka

 

 

                                                                                                        §8

 

1) Dle zákona č. 367/2000 má kupující právo zboží vrátit do 14 dnů od doručení, a to bez udání důvodu. V takovém případě

     je však povinen neprodleně zboží odeslat formou pojištěné poštovní doporučené zásilky na adresu prodávajícího uvedené

     na internetové adrese www.urban-shop.cz/kontakt/

 

2) O odstoupení od smlouvy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na info@urbanshop.cz

 

3) Jakmile prodávající obdrží pojištěnou poštovní zásilku od kupujícího, tak je následně povinen ve lhůtě 30 dnů vrátit kupujícímu celou

     katalogovou kupní cenu zboží v případě, že součástí zaslané zásilky je také písemné odmítnutí zboží, ve kterém kupující prodávajícího  

     informuje o čísle bankovního účtu, na který si přeje zaslat zpět peníze za reklamované zboží. Toto písemné odmítnutí zboží musí

     obsahovat infornace o čísle bankovního účtu kupujícího a je nedílnou součástí reklamace. Bez zaslaného písemného odmítnutí

     zboží jehož součástí je i informace o čísle bankovního účtu kupujícího negarantuje prodávající, že dodrží stanovenou lhůtu 30 dnů,

     ve které je jinak povinen zaslat zpět peníze za reklamované zboží kupujícímu.

 

4) Zboží musí být vráceno prodávajícímu ve stavu, v jakém ho kupující převzal, což znamená, že musí být v původním obale,

     dále musí být prakticky nové a nepoškozené. Zboží musí být vráceno se všemi původními doklady, které byly ke zboží v

     době odeslání přiloženy.

 

5) Pokud prodávající zjistí po vrácení odmítnutého zboží, že zboží bylo kupujícím  zjevně nějakou dobu užíváno či poškozeno,

     je oprávněn zaslat jej zpět kupujícímu na dobírku za cenu poštovného a balného, která bude uvedena v dobírce k

     zaplacení kupujícím.

                                                                                                        §9

 

1) Při údržbě zboží je kupující povinen pečlivě dodržovat instrukce uvedené výrobcem na zboží, aby si zachovalo příslušnou

     kvalitu a dále je spotřebitel povinen užívat zboží obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno.

 

2) Nedodržení těchto ustanovení může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím. 
    
                                                                                                        §10

 

1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí zboží kupujícím, tj. při dodání kupujícímu dle těchto

     podmínek. Dále prodávající odpovídá za vady zboží, které se na něm vyskytnou ještě i po jeho převzetí v záruční době.

     Záruční doba prodávaného zboží činí 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží, respektive jeho převzetím

     kupujícím.

 

2) Jde-li o vadu uvedenou v §9 odst. 1), kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně

     odstraněna a prodávající je povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit. Kupující zašle prodávajícímu zboží v 

     pojištěném balíku poštou včetně dopisu s udáním data projevení a popisem případné vady na jeho poštovní adresu.

     Prodávající vadu odstraní a zašle zpět taktéž v pojištěném balíku kupujícímu nejpozději do 30 dnů po obdržení zboží od

     kupujícího za účelem odstranění vady. Kupující je povinen si balík s opraveným zbožím řádně zpět převzít.

 

                                                                                                         §11

 

1) Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu neodstranitelnou a tato vada brání v  užívání věci jako zboží bez vady, má

     kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nebo na vrácení celé kupní ceny.

 

2) Kupující zašle prodávajícímu zboží v pojištěném balíku poštou včetně dopisu s udáním data projevení se vady a popisem

     případné vady a popřípadě s návrhem na výměnu zboží na poštovní adresu prodávajícího. Prodávající je povinen vyhovět

     ve lhůtě do 30 dnů po obdržení zboží od kupujícího za účelem výměny věci a poté co prověřil, že vadu není možné

     odstranit.

 

3) V případě, že prodávající nemůže z nějakého důvodu vyměnit kupujícímu identické zboží, může si kupující vybrat z katalogu

     zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamované a nové bude přihlédnuto nebo může kupující

    požadovat vrácení kupní ceny.

 

4) V případě, že v dopise s udáním data projevení se neodstranitelné vady a popisem případné vady navrhne kupující, že

     hodlá od smlouvy odstoupit, měl by kupující uvést číslo svého bankovního spojení, na které mu prodávající zašle

     katalogovou cenu prodávaného zboží nebo požadovat vrácení kupní ceny poštovní poukázkou. Prodávající se zavazuje

     vrátit kupní cenu do 30 dnů po obdržení zboží za účelem odstoupení od smlouvy, pokud se ovšem vada projevila v

     záruční době a po ověření prodávajícím, že vadu není možné skutečně odstranit nebo vada nevznikla v rozporu s těmito

     podmínkami.

 

                                                                                                          §12

 

1) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


                                                                                                          §13

 

1) Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, jakož i o

     provedení opravy a době jejího trvání.

 

                                                                                                          §14

 

1) Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, počíná běžet záruční doba od převzetí nového zboží kupujícím znovu

     ve stejném rozsahu a délce

 

                                                                                                          §15

 

1) Kupní smlouva je uzavřena dnem odeslání potvrzení objednávky kupujícího některým ze způsobů, které jsou uvedeny v

     těchto obchodních podmínkách.

          

 

                                                                              Článek IV. Závěrečná ustanovení

                                                                                  

 

                                                                                                          §16

 

1) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den

     odeslání objednávky kupujícím, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.

 

2) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek.

 

3) Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím příslušnými ustanoveními

    občanského zákoníku v platném znění.

 

                                                                                                          §17

 

1) Prodávající se zavazuje všem kupujícím, že osobní údaje jimi uvedené v objednávce nebudou v žádném případě

     poskytnuty třetím osobám a budou chráněny před zneužitím.

 

                                                                                                          §18

 

1) Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude

     řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb.

 

2) Prodávající se zavazuje, že nebude šířit obchodní sdělení na emailovou adresu kupujícího bez prokazatelného

     souhlasu kupujícího.

 

3) Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním e-mailu na info@urbanshop.cz 

    Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na emailovou adresu kupujícího. 

 

 
                                                                                                           §19

 

1) Žádné informace, popisy, loga, fotografie ani dokumenty ze stránek www.urban-shop.cz

     nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu firmy URBANSHOP s.r.o. V žádném dokumentu, fotografii a dalších

     materiálech nelze bez výslovného souhlasu firmy URBANSHOP s.r.o. provádět žádné úpravy nebo změny. Žádné

     dokumenty ani fotografie nesmí být bez výslovného souhlasu URBANSHOP s.r.o. umístěny na jiných internetových

     stránkách.

 

2) URBANSHOP s.r.o. neručí za správnost informací na odkazovaných stránkách třetích stran a nenese tedy žádnou

     odpovědnost ani za informace na nich obsažené.

 

3) URBANSHOP s.r.o. si vyhrazuje právo všechny marketingové akce a dočasné slevy kdykoliv a bez předchozího

     upozornění ukončit. Poté jsou slevy i další plnění nevymahatelné.

 

4) Některá jména, loga, fotografie, design, dokumenty, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na www.urban-shop.cz

     mohou být nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo 

     obchodními jmény firmy URBANSHOP s.r.o. nebo jiných subjektů.